Dokumentacja inwestycyjna

Oferujemy przygotowanie wniosków, raportów i pozwoleń z poniższych obszarów

Zintegrowane
Pozwolenia
Zintegrowane

Opracowujemy wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych wymaganych dla prowadzenia instalacji, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości.

Wodnoprawne
Pozwolenia
Wodnoprawne

Wykonujemy operaty wodnoprawne w zakresie m.in. poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, na podstawie których wydawane są pozwolenia.

Gospodarowanie odpadami
Pozwolenia na
Gospodarowanie odpadami

Przedsiębiorcom wytwarzającym odpady oraz gospodarującym nimi sporządzamy dokumentację pozwalającą uzyskać odpowiednie decyzje w tym zakresie, m.in. zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenie na transport odpadów.

wprowadzanie gazów i pylow do powietrza
pozwolenia na
wprowadzanie gazów i pylow do powietrza

Sporządzamy wnioski umożliwiające uzyskanie decyzji administracyjnej, do której posiadania jest zobowiązany przedsiębiorca prowadzący instalację, powodującą w sposób zorganizowany emitowanie substancji do powietrza atmosferycznego.

uwarunkowaniach srodowiskowych
decycje o
uwarunkowaniach srodowiskowych

Wykonujemy wnioski umożliwiające uzyskanie decyzji wydawanej dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

uzyskiwaniu decyzji administracyjnych
zastępstwo przy
uzyskiwaniu decyzji administracyjnych

Oferujemy reprezentowanie interesów przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego odrębnie pełnomocnictwa), przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych.

x

Czy wiesz że...

...jesteśmy członkami grupy roboczej należącej Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju. Grupa, do której należymy zajmuje się tematyką odpadów.